Voor bijbelstudie over één van de zeven kenmerken uit het dagboek zie: Visie Gemeenteopbouw ‘K SEG >>> Avond 1 tot en met 3                               sept t/m nov.  >>> Avond 4 tot en met 7                              jan. tot en met mei >>>
Enkele onderwerpen nader bekeken Bezinning verhouding gemeente en Israël: Waar het mijns inziens ons, gelovige uit de heidenen ten opzichte van Gods volk Israël om zal mogen en moeten gaan.>>> De rechtvaardige eis van de Thora in ons vervuld  nav Romeinen 8:3,4 >>> De betekenis van de wet(thora) voor Messiasbelijdende Joden en Messias- belijdenden uit de heidenen.>>> Hoe kun je leven als orthodox- Messiaanse gelovige. >>> Twee priesterschappen. >>>
EEN GELOOFSOPBOUW DAGBOEK Een dagboek dat van 1 september tot en met 31 augustus het jaar daarop te gebruiken is!  Vreemd? Anders! Toch als de Heere het wil en wij leven is het goed bruikbaar, denk ik. Het winterwerk begint in veel gemeenten na de zomervakantie, met een nieuw gekozen thema en vaak ook met een startzondag. In meerdere gemeenten wordt het gekozen jaar thema dan uitgewerkt in preken, Bijbelstudie etc. Daar wil dit dagboek bij aansluiten. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld met het thema ‘Naar Gods Beeld’ aan de slag en zouden dat kunnen uitwerken in preken en bijbelstudie aan de hand van de in dit dagboek genoemde zeven nader te noemen kernwoorden. Maar u kunt natuurlijk het ook als een gewoon Bijbels dagboek gebruiken. Dan begint u gewoon bij 1 januari en eindigt u op 31 december.
ZEVEN BRODEN EN ENKELE VISJES
DAGBOEK BESTELLEN
U kunt het dagboek bestellen voor €12,50 Voor de prijs van €18,50 krijgt u het per post thuisgestuurd. Stuur een mailtje naar heleen.maliepaard@solcon.nl met uw naam en adres, tel. nr. Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op rek nr. NL08 SNSB 0855 1017 68 tnv Maliepaard J  o.v.v. Dagboek ZBEEV. Van het bedrag gaat er €5,00 naar het werk van stichting uit Uw hand,  zie
KORTE SAMENVATTING EVANGELIE >>>
1. Zijn Goede Relatie tegenover onze eenzaamheid >>> Hand. 2:42, 1 Kor. 1:9, Ef. 2:14ev Relatie tot God, de naaste en onszelf -LIEFDE 2. Zijn Openbaring van Gods verborgenheid tegenover onze eigen wijsheid 1 Joh. 2:20,27, Ef. 1:4ev, Ps 119:105, Rom. 11:25, kennis van waarheid en leugen 3. Zijn Gerechtigheid en vergeving tegenover onze eigen gerechtigheid Gen. 15:6, Ps 32, 51, Rom. 3:9,10,23, 1 Kor. 1:30, Kol. 1:13,14, 19-23  1 Joh. 1:7ev, Vergeving en verzoening door Christus offer, door GELOOF alleen  4. Zijn Volmaaktheid tegenover onze onreinheid en =heiligheid Luk. 6:27, Rom. 12:9-21, 1 Petr. 1:13ev, Joh.14:15, Hebr. 10:10,14, Zijn Leven is onze volmaaktheid-HOOP 5. Zijn Zoete Geur tegenover onze zinloosheid. Matth. 5:13-16, Joh. 14:1,7Hand 1:8, 2 Kor. 2:15, Getuigen in woord en daad, Hem vertegenwoordigen  6. Zijn Overgave en Aanbidding tegenover onze rebellie en ongehoorzaamheid Ps. 136, Luk. 22:42, Rom. 12:1,2, Gez 457, Zijn overgave is onze overgave, Jezus Christus s Heere  7. Zijn Eigendom en geborgenheid tegenover onze vervreemding Joh. 6:47, Rom. 14,6,7, 1 Pt. 1:18ev, 2:9,10, Zd 1 HC, Onze enige Troost, Houvast, Zekerheid, gekocht en betaald. 
Zeven kenmerken gezond geestelijk leven
NADER BEKEKEN
BIJBELSTUDIE